Zainvestování pozemků – lokalita – Pardubice, Svítkov - západ

Termín: 1.10.2018  -  1.11.2019
Kraj: Pardubický kraj

Předmětem stavby je příprava lokality pro budoucí zástavbu předměstského bydlení. Zahrnuje parcelaci a přípravu území, výstavbu komunikací a zpevněných ploch, vodohospodářských objektů (splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlak splaškových vod, dešťová kanalizace, vodovodní řad), veřejného osvětlení, sdělovacího vedení, silového napájecího vedení ČEZ Distribuce, plynovodního řadu a protihlukové stěny.  

Stavba je prováděna ve sdružení s firmou KVIS Pardubice a.s., kde naše společnost je vedoucím společníkem sdružení.