POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

I/14 Most 14 – 081 Úpice

Typ: Výstavba a modernizace železničních a silničních mostů
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Termín stavby: květen 2015 – listopad 2015

Most o dvou polích na dvou železobetonových opěrách a jednom středovém pilíři s rozpětím pole 18m, délkou 48,3m a šířkou 16,62m převádí silnici I. třídy číslo I/14 přes řeku Úpu. S ohledem na stavební stav mostního objektu byly dle návrhu provedeny nové železobetonové spádové desky, hydroizolace mostu včetně osazení odvodňovačů izolace. Dále byly provedeny nové železobetonové závěrné zdi, přechodové desky, mostní římsy, nový asfaltový koberec, nové mostní elastické závěry a mostní odvodňovače. Na mostě bylo osazeno nové zábradlí městského typu a nové lampy pouličního osvětlení. Následně byla provedena sanace betonových a železobetonových konstrukcí spodní stavby a mostovky. Stavba vyvolala vynucené přeložky inženýrských sítí. Jednalo se o přeložky vodovodního řadu, telekomunikačního vedení ve správě Telefonica O2, napájecího vedení VO a vedení VN ve správě ČEZ. Všechny tyto sítě byly ze stávajících tras přeloženy do nových železobetonových říms.