Nabídka pronájmu silničních mostních provizorií dl. 15,0 m

Firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. nabízí k pronájmu 2 ks silničních provizorií.

Nosní konstrukce mostního provizoria je ocelová jednopólová trámová konstrukce. Příčný řez v poli má konstantní šířkové uspořádání a dimenze, ale je výškově proměnný dle polohy v polovině rozpětí a v místě uložení. V jednom dílů nosné konstrukce jsou navrženy 2 ks podélných trámů umístěných v osové vzdálenosti 1,43 m (vždy v krajích dílů). Výška stavěných ocelových trámů je 0,75 m v poli a 0,40 m nad podporou a jsou v příčném řezu tvaru „I“. Rozpětí nosné konstrukce je 14,700 m s předpokládanou světlostí mostního otvoru 14,05 m. Ocelové podélné trámy jsou navrženy jako stavěný průřez z ocelových válcovaných plechů. Jednotlivé podélné trámy jsou po vzdálenosti 2,1 m spojeny příčníky ze stavěných průřezů tvaru „I“ konstantní výšky 0,30 m. V místě podpory je podporový příčník tvaru obráceného „T“ konstantní výšky 0,40 m. Na příčnících jsou uloženy podélníky z válcovaných profilů IPE 160. Mostovka je provedena z plechu tl. 8 mm s povrchovou pečetící vrstvou, kterou je možno v případě potřeby libovolně opravovat a obnovovat.
 
Jednotlivé dílčí části dvou provizorií lze různě seskládat tak, že vzniknou různá možná dispoziční řešení, jako např.:
 Prosté pole 1: jedná se o základní dispoziční schéma pro převedení jednopruhové komunikace sestávající z mostního provizoria o jednom prostém poli. Řešení se skládá z nosné konstrukce (dvou typických dílů), příslušných dílů zábradlí, okopových plechů, ložisek a dvou betonových úložných prahů. Celková délka tohoto řešení (nosná konstrukce včetně závěrných zídek úložných prahů) je 15,65m a šířka (nosná konstrukce včetně zábradlí) 3,75m, šířka mezi obrubníky je 3,35m.
 Prostá pole 2: jedná se další variantu dispozičního řešení pro převedení jednopruhové komunikace sestávající z mostního provizoria o dvou prostých polích (za sebou). Řešení se skládá ze dvou za sebou umístěných nosných konstrukcí (za použití čtyřech typických dílů), příslušných dílů zábradlí, okopových plechů, ložisek, dvou krajních betonových úložných prahů a jednoho středního ocelového úložného plechu. Celková délka tohoto řešení (nosná konstrukce včetně závěrných zídek úložných prahů) je 30,68m a šířka (nosná konstrukce včetně zábradlí) 3,75m, šířka mezi obrubníky je 3,35m.
 Dvoupruhová komunikace: jedná se o další možnou variantu dispozičního řešení pro převedení dvoupruhové komunikace sestávající z mostního provizoria o jednom prostém poli. Řešení se skládá z nosné konstrukce (čtyř typických dílů), příslušných dílů zábradlí, okopových plechů, ložisek a čtyřech betonových úložných prahů (vždy dvou vedle sebe). Celková délka tohoto řešení (nosná konstrukce včetně závěrných zídek úložných prahů) je 15,65m a šířka (nosná konstrukce včetně zábradlí) 7,270m, šířka mezi obrubníky je 6,87m.
 Jednopruhová komunikace a chodníkem: jedná se o další možnou variantu dispozičního řešení pro převedení jednopruhové komunikace s chodníkem sestávající z mostního provizoria o jednom prostém poli. Řešení se skládá z nosné konstrukce (tří typických dílů), příslušných dílů zábradlí, okopových plechů, ložisek a čtyřech betonových úložných prahů (vždy dvou vedle sebe). Celková délka tohoto řešení (nosná konstrukce včetně závěrných zídek úložných prahů) je 15,65m a šířka (nosná konstrukce včetně zábradlí) 5,10, šířka mezi obrubníky je 3,45m, šířka pruhu pro chodce potom 1,00m.
 Lávka pro pěší: jedná se o možnou variantu dispozičního řešení pro převedení chodců sestávající z mostního provizoria o jednom prostém poli, případně o dvou prostých polí. Řešení se skládá z nosné konstrukce (jednoho typického dílů), příslušných dílů zábradlí, okopových plechů, ložisek a dvou betonových úložných prahů. Celková délka tohoto řešení (nosná konstrukce včetně závěrných zídek úložných prahů) je 15,65m, případně 30,68m a šířka (nosná konstrukce včetně zábradlí) 1,99m, šířka mezi obrubníky je 1,59m.
 Výše uvedená dispoziční řešení lze dle potřeby stavby vždy libovolně sestavovat a kombinovat tak, aby co nejlépe splňovali požadované parametry převáděné dočasné komunikace. Konstrukce mostního provizoria je navržena tak, že z ní lze libovolně skládat v modulu 1,75m různé varianty uspořádání dle potřeby, ať už jako lávku pro pěší, či jednopruhové nebo dvoupruhové komunikace s chodníkem či bez chodníku.

 

V případě zájmu nebo dotazů kontaktujte p. Kábeleho, tel. 724 752 548.