Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

Datum: 21. 1. 2014
Kategorie: Kolejové stavby

Nový návrh zachovává stávající rozdělení kolejiště na pražskou a letohradskou skupinu. Pražská skupina kolejí se odvíjí od nového vedení hlavních průjezdných kolejí č. 1 a 2. Mezi předjízdnou kolejí č. 3 a kolejí č. 1 bude vybudováno ostrovní nástupiště o délce 300m.


Investor: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální zhotovitel: 

EUROVIA CS, a.s.

CHT, divize Kolejové stavby je dodavatelem těchto stavebních objektů:

SO 10-01 Železniční svršek – lichá skupina
SO 10-02 Železniční svršek – sudá skupina
SO 13-42 Železniční přejezd v km 256,232
SO 13-43 Plocha pro pohyb záchranných vozidel v km 256,401
SO 13-71 Lanšperk – Ústí nad Orlicí, úprava přejezdů

Popis stavebních objektů

Nový návrh zachovává stávající rozdělení kolejiště na pražskou a letohradskou skupinu. Pražská skupina kolejí se odvíjí od nového vedení hlavních průjezdných kolejí č. 1 a 2. Mezi předjízdnou kolejí č. 3 a kolejí č. 1 bude vybudováno ostrovní nástupiště o délce 300m. Poloha kolejiště letohradské skupiny nedozná zásadních změn a pouze se přizpůsobí novému vedení hlavních kolejí a nové konfiguraci zhlaví. Zapojení letohradské trati je podobně jako ve stávajícím stavu do letohradské skupiny kolejí. Nově je však vložena poloviční křižovatková výhybka, která zkrátí zhlaví a výhybka v letohradské koleji, která umožní vjezd/odjezd směr Letohrad k nástupištní hraně podél koleje č. 12 bez rušení vlakových cest směr Česká Třebová z letohradské skupiny.

Železniční svršek v hlavních kolejích č. 1 a 2 bude tvaru UIC60 s bezpodkladnicovým pružným upevněním na betonových pražcích. V předjízdné koleji č. 3 je uvažováno s tvarem železničního svršku UIC60/B91. Obdobně pak v koleji č. 4 a 6 po DSK ve směru od Letohradu. Zbylá část koleje bude s tvarem železničního svršku R65 na betonových pražcích s tuhým upevněním. Tento železniční svršek bude vložen i v kolejích č. 7, 8, 10, 12.
Výhybky v hlavních a předjízdných kolejích budou na betonových pražcích se žlabovými pražci s tvarem železničního svršku UIC60. Pouze v koleji č. 12 budou použity pro odbočení do manipulačních kolejí výhybky z výzisku s tvarem železničního svršku R65 na dřevěných pražcích. Pro odbočení do koleje č. 14 bude použita nová výhybka s tvarem železničního svršku S49 na betonových pražcích.

Nové kolejové lože je navrženo štěrkové v min tloušťce 0,35m pod ložnou plochu pražce. Štěrkové lože bude ve stanici zapuštěné, pouze v úseku mezi předsunutými kolejovými spojkami a mostním objektem bude štěrkové lože otevřené.

Parametry stavby

Začátek stavby: km 255,411
Konec stavby: km 257,828
Délka: 2417m
Max. trať. rychlost: 160km/h (soupravy s naklápěcí technikou)
Max. rychlost pro klasické soupravy: 120km/h respektive 130km/h
Počet výhybek zabezpečených SZZ: 29ks UIC60, 3ks R65, 1ks S49
Zřízení koleje UIC60: 5909m
Zřízení koleje R65: 2597m
Zřízení koleje S49: 151m

Zajímavost stavby

Vybudování nového mostu (estakády), který umožní přeložku železniční trati v bezprostřední blízkosti třebovského zhlaví. Navrhované nosné konstrukce jsou tvořeny spojitými ocelovými svařovanými komorovými trámovými konstrukcemi proměnné výšky spřaženými s horní železobetonovou deskou. Pod každou kolejí v podélném směru umístěny dvě na sebe navazující samostatné nosné konstrukce. Na římsách jsou osazeny protihlukové stěny v celém rozsahu průhledné a trakční stožáry.

Toto přetrasování umožní průjezd žst. Ústí nad Orlicí soupravami s naklápěcí technikou rychlostí 160km/h.